ဗုံးသတိ အၿမဲရွိရန္ ခ်စ္လို႔ သတိေပးပါရေစ

Advertisements

ဗုံးသတိ အၿမဲရွိရန္ ခ်စ္လို႔သတိေပးပါရေစ

လူစည္ကားရာေနရာ၊ လမ္းဆုံ၊ ဆီဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္၊ ေက်ာင္း၊ ပန္းၿခံ၊ ကားပါကင္၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ စသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ပါက ပတ္ဝန္းက်င္၊ ထိုင္ခုံ အေပၚ ေအာက္ ေထာင့္ တို႔တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ အထုပ္၊ ပါဆယ္ပုံး ရွိမရွိ သတိျပဳပါ။

YBS၊ Taxi ၊ ဆိုင္ကယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ေမာင္း/စီးနင္းသူမ်ား ယာဥ္ေပၚ မတက္ခင္/တက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ဝန္းက်င္/ထိုင္ခုံ အေပၚ/ေအာက္ တို႔၌ အထုပ္၊ ပါဆယ္ပုံး ရွိမရွိ စူးစမ္းပါ။

မသကၤာက ယာဥ္ေမာင္းကို ေျပာ၍ ဆင္းပါ။ ခရီးသည္ ဆင္းသြားက မသကၤာဖြယ္ရာပစၥည္း က်န္မက်န္ စစ္ေဆးပါ။

မိမိတို႔ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ မသကၤာဖြယ္ရာ ပစၥည္း၊ အထုပ္မ်ား ရွိမရွိ သတိျပဳပါ။

မနက္‌၊ ညေန အေမွာင္ခ်ိန္ မထြက္ႏွင့္။ အမႈိက္ပစ္ခ်ိန္ ပုံးျပင္ပ အထုပ္မ်ားရွိက ပုံးအကြယ္မွ ခပ္သြက္သြက္ပစ္ၿပီး အျမန္ျပန္ပါ။

ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားက ကိုက္ ၅၀ ပတ္လည္မွ အျမန္ဆုံး ထြက္ခြာပါ။

အုတ္၊ အဂၤေတ အကာအကြယ္ ရွိေသာေနရာ၌ ခိုလႈံပါ။ ပထမတစ္ခါ ကြဲၿပီး ဒုတိယတစ္ခါ အနီးဝန္းက်င္၌ ထပ္ကြဲႏိုင္။

CRD_yankinprotests

လူစည္ကားရာေနရာ၊ လမ္းဆုံ၊ ဆီဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္၊ ေက်ာင္း၊ ပန္းၿခံ၊ ကားပါကင္၊ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္ စသည့္ေနရာမ်ားသို႔ ေရာက္ပါက ပတ္ဝန္းက်င္၊ ထိုင္ခုံ အေပၚ ေအာက္ ေထာင့္ တို႔တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ အထုပ္၊ ပါဆယ္ပုံး ရွိမရွိ သတိျပဳပါ။

YBS၊ Taxi ၊ ဆိုင္ကယ္၊ ကိုယ္ပိုင္ကား ေမာင္း/စီးနင္းသူမ်ား ယာဥ္ေပၚ မတက္ခင္/တက္ၿပီးသည္ႏွင့္ ယာဥ္ဝန္းက်င္/ထိုင္ခုံ အေပၚ/ေအာက္ တို႔၌ အထုပ္၊ ပါဆယ္ပုံး ရွိမရွိ စူးစမ္းပါ။ မသကၤာက ယာဥ္ေမာင္းကို ေျပာ၍ ဆင္းပါ။ ခရီးသည္ ဆင္းသြားက မသကၤာဖြယ္ရာပစၥည္း က်န္မက်န္ စစ္ေဆးပါ။

မိမိတို႔ အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္၌ မသကၤာဖြယ္ရာ ပစၥည္း၊ အထုပ္မ်ား ရွိမရွိ သတိျပဳပါ။ မနက္‌၊ ညေန အေမွာင္ခ်ိန္ မထြက္ႏွင့္။ အမႈိက္ပစ္ခ်ိန္ ပုံးျပင္ပ အထုပ္မ်ားရွိက ပုံးအကြယ္မွ ခပ္သြက္သြက္ပစ္ၿပီး အျမန္ျပန္ပါ။ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားက ကိုက္ ၅၀ ပတ္လည္မွ အျမန္ဆုံး ထြက္ခြာပါ။

အုတ္၊ အဂၤေတ အကာအကြယ္ ရွိေသာေနရာ၌ ခိုလႈံပါ။ ပထမတစ္ခါ ကြဲၿပီး ဒုတိယတစ္ခါ အနီးဝန္းက်င္၌ ထပ္ကြဲႏိုင္။