ဘာေၾကာင့္အသားေတြလႈပ္ေနရလဲဆိုတာသိေစဖို႔အတြက္အသားလႈပ္နိမိတ္(၆၂)ခ်က္အေၾကာင္း

Advertisements

လူတိုင္းႀကဳံဖူးေနၾကျဖစ္တဲ့တခါတရံမွာ မ်က္ခမ္းလႈပ္တာတို႔ အသားလႈပ္တာတို႔ဆိုတာေတြဟာ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲ၊ဘယ္ေနရာမွာလႈပ္ရင္ ဘယ္လိုနိမိတ္ျပေနတယ္ဆိုတာ သိေစႏိုင္တဲ့အသားလႈပ္နိမိတ္က်မ္းျဖစ္ပါတယ္။

(၁)လက္ယာအထက္မ်က္ခုံးလႈပ္မူ လာဘ္ရအံ့။အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းႏွင့္ေတြ႕ႀကဳံရအံ့။(၂)ငယ္ထိပ္လႈပ္မူ မင္းပူေဇာ္ခံရအံ့၊ခ်စ္ခင္ေသာမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ေတြ႕ရအံ့။(၃)လက္ယာဦးကင္းလႈပ္မူလာဘ္ရအံ့။(၄)လက္ဝဲဦးကင္လႈပ္မူ သတင္းေကာင္းၾကားရအံ့၊အႀကံအစည္အထေျမာက္အံ့။(၅) လက္ဝဲေအာင္မ်က္ေရခံလႈပ္မူ ငိုရအံ့။ဆင္းရဲအံ့။(၆)လက္ဝဲအထက္မ်က္ခုံးလႈပ္မူ အႀကံအစည္ေအာင္အံ့။(၇)လက္ယာေအာက္မ်က္ေရခံလႈပ္မူသူတစ္ပါးတို႔ႏွင့္ခိုက္ရန္ညအမ်က္ေဒါသရွိအံ့။ခ်စ္သူႏွင့္ေတြ႕ရအံ့။မယားရအံ့။

(၈)လက္ယာနားလႈပ္မူခ်မ္းသာအံ့၊သုခရအံ။(၉)လက္ယာဘက္ႏွာေခါင္းလႈပ္မူခ်စ္ခင္သူမ်ားၿပီးမိတ္ေဆြေကာင္းရအံ့။(၁၀)လက္ဝဲနားလႈပ္မူ သူတပါးႏွင့္ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ပြားရအံ့။ဥစၥာပစၥည္းရအံ့။(၁၁)လက္ဝဲဘက္ႏွာေခါင္းလႈပ္မူခ်မ္းသာသုခကိုရအံ။(၁၂)ဦးေခါင္းလႈပ္မူ ငယ္သူမွာၾကင္ယာရအံ့။ႀကီးသူမွာဥစၥာရအံ့။(၁၃)လက္ဝဲေအာက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူအေဝးမွသတင္းစကားၾကားရအံ။(၁၄)လက္ယာေအာက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူမေကာင္းစကားဆိုရအံ့။ခိုက္ရန္ျဖစ္အံ့။(၁၅) လက္ယာအထက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူခ်စ္ေသာသူႏွင့္စကားဆိုရအံ့။(၁၆) လက္ဝဲအထက္ႏူတ္ခမ္းလႈပ္မူသူတစ္ပါးႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္ရအံ့။

(၁၇)ေမးလႈပ္မူစကားေၾကာင့္အမႈျဖစ္ရအံ့။ဆင္ျခင္ပါေလ။ (၁၈)လက္ဝဲသားျမတ္လႈပ္မူေကာင္းေသာဥစၥာရအံ့။ (၁၉)လက္ယာလက္လႈပ္မူအင္းပူေဇာ္ခံရအံ။ (၂၀)လက္ဝဲလက္လႈပ္မူဥစၥာလာဘ္ရအံ့။အသားလႈပ္က်မ္း ၿပီး၏။ (၂၁)လည္ပင္းလႈပ္မႈ အဝတ္တန္ဆာဆင္ယင္ရအံ့။ေ႐ႊေငြရအံ့။ထင္ရွားအံ့။တစ္ပါးသူပူေဇာ္ျခင္းကိုခံရအံ့။ (၂၂)လက္ယာပုခုံးလႈပ္မူမယားေကာင္းရအံ့။ဆင္ ျမင္းရအံ့။မိန္းမႏွင့္ခိုက္ရန္ျဖစ္အံ့လည္းဟူ၏။ (၂၃)လက္ဝဲပခုံးလႈပြမူဥစၥာလာဘ္ရအံ့။သူတစ္ပါးႏွင့္ရန္ျဖစ္အံ့။ (၂၄)လက္ယာဘက္ဆီးစလႈပ္မူေက်ာ္ေဇာအံ့။ (၂၅)လက္ဝဲဘက္ဆီးစလႈပ္မူလူလိမ္ႏွင့္ေတြ႕၍ပ်က္စီးအံ့။ဥပဒ္ျဖစ္အံ့။(၂၆)ေက်ာလႈပ္မူ အဝတ္,အစားရအံ့။(၂၇)လက္ယာလက္႐ုံးလႈပ္မူခင္ပြန္းရအံ့။အၿမိန္,အရသာစားရအံ။ခ်စ္ေသာသူဥစၥာေပးလာအံ့။(၂၈)လက္ဝဲလက္႐ုံံးလႈပ္မူသူတပါးဥစၥာေပးလာအံ့။ခ်စ္သူဥစၥာရအံ့။(၂၉)လက္ယာလက္ဖဝါးလႈပ္မူအၿမိန္အရသာစားရအံ့။

(၃၀)လက္ဝဲလက္ဖဝါးလႈပ္မူမေကာင္း။ဦးေခါင္းေဆးပါ။(၃၁)လက္ယာရင္ဖက္လႈပ္မူေကာင္းအံ့။စိတ္ခ်မ္းသာအံ့။(၃၂)လက္ဝဲရင္ဘက္လႈပ္မႈစိတ္ႏွလုံးေတြေဝအံ့။(၃၃)ခ်က္လႈပ္မူဥစၥာရအံ့။ေကာင္းေသာခင္ပြန္းရအံ့။(၃၄)လက္ယာဝမ္းျပင္လႈပ္မူအၿမိန္အရသာေကာင္းစားရအံ့။ (၃၅)လက္ဝဲဝမ္းျပင္လႈပ္မူလာဘ္ရအံ့။(၃၆)ႏွလုံးသားလႈပ္မူခင္ပြန္းေကာင္းရအံ့။ဥစၥာရအံ့။(၃၇)လက္ယာပါးျပင္လႈပ္မူအၿမိန္အရသာစားရအံ့။(၃၈)လက္ဝဲပါးျပင္လႈပ္မူသူႏွင္ေျပာေဟာရအံ့။(၃၉)လက္ယာႏွဖူးလႈပ္မူအေႁခြအရံမ်ားအံ့။(၄၀)လက္ဝဲနဖူးလႈပ္မူ သူႏွင့္အျမတ္ေဒါသျဖစ္ပြားအံ့။(၄၁)ဣေျႏၵလႈပ္မူမယားေကာင့းရအံ့။သူတပါးႏွင့္စကားဆိုရအံ့။(၄၂)အဂၤါဇာတ္လႈပ္မူဥစၥာေပ်ာက္အံ့။

(၄၃)လက္ယာဘက္လည္ကုတ္လႈပ္မူေ႐ႊေငြဥစၥာတိုးအံ့။(၄၄)လက္ဝဲဘက္လည္ကုတ္လႈပ္မူဥစၥာေပ်ာက္အံ့။(၄၅)လက္ယာႏွာေခါင္းလႈပ္မူသူဥစၥာေပးလာအံ့။(၄၆)လက္ဝဲႏွာေခါင္းလႈပ္မူအစိုးရသူတိုပူေဇာ္ျခင္းကိုခံရအံ့။(၄၇)လက္ယာတင္သားလႈပ္မူသူတပါးတို႔ရန္ျပဳလာအံ့။ဆင္ျမင္းစီးရအံ့။(၄၈)လက္ဝဲတင္သားလႈပ္မူခ်မ္းသာစြာေနရအံ့။မိန္းမေၾကာင့္ဥပါဒ္ျဖစ္အံ့ဟုလည္းဆို၏။(၄၉)ခါးလႈပ္မူဥစၥာေပ်ာက္အံ့။(၅၀)လက္ယာေပါင္လႈပ္မူအက်ိဳးေက်းထူးေပးအံ့။

(၅၁)လက္ဝဲေပါင္လႈပ္မူခ်စ္ေသာသူႏွင့္စကားဆိုရအံ့။(၅၂)လက္ယာပဆစ္လႈပ္မူေကာင္းေသာလာဘ္ရအံ့။(၅၃)လက္ဝဲပဆစ္လႈပ္မူခိုက္ရန္ျဖစ္အံ့။ေရွာင္ေလ။(၅၄)လက္ယာေျခသလုံးလုံးလႈပ္မူေကာင္း၏။ျမတ္ေသာလာဘ္ရ၏။(၅၅)လက္ဝဲေျခသလုံးလႈပ္မူမိန္းမႏွင့္မ်က္လိုၾကအံ့။မိန္းမဥပါဒ္ျပဳအံ့။(၅၆)လက္ယာျမင္းေခါင္းလႈပ္မူေကာင္း၏။(၅၇)လက္ဝဲျမင္းေခါင္းလႈပ္မူကြၽန္ရအံ့။သူဖ်က္လာအံ့။ (၅၈)လက္ယာေျခဖသားလႈပ္မူေကာင္း၏။အေဆြခင္ပြန္းဆီသို႔သြားရအံ့။ခရီးမရွိေသာအရပ္သို႔သြားရအံ့။(၅၉)လက္ဝဲေျခဖဝါးလႈပ္မူႀကီးေသာသူတို႔အတြက္စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရအံ့။(၆၀)လက္ယာေျခလႈပ္မူဝဘီဝတ္ရန္ျပဳလာအံ့။(၆၁)လက္ဝဲေျခလႈပ္မူမယားႏွင့္မ်က္လိုအံ့။(၆၂)လက္ယာသားျမတ္လႈပ္မူအိမ္တြင္ရွိေသာဥစၥာေပ်ာက္အံ့။

လူတို႔၏က္ုယ္ကာယႀကီးငယ္လႈပ္ျခင္းသည္ေသြးေလဥပဒ္ေၾကာင့္လည္းလႈပ္သည္။ျဖစ္လိုပ်က္လိုေသာနိမိတ္ေၾကာင့္လည္းလႈပ္၏။ထိုလႈပ္ျခင္း၂ပါးတို႔တြင္ေသြးေလဥပဒ္ေၾကာင့္လႈပ္ျခင္းကိုပယ္၍ျဖစ္လိုပ်က္လိုေသာနိမိတ္ကိုႏွလုံးပိုက္လွ်င္ယွဥ္သင့္ ၾကဥ္သင့္သည့္အတိုင္း ယွဥ္ ၾကဥ္ျခင္းျပဳပါကမုခ်ေလာက၌ျဖစ္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးခံစားရလိမ့္မည္ဟုပညာရွိတို႔ဆိုၾကကုန္၏။အစစအရာရာသတိထားဆင္ျခင္ႏိုင္ၾကပါေစ။အားလုံးကိုေက်းဇူးတင္ပါတယ္။(ေလာကီပညာၫြန႔္ေပါင္းခ်ဳပ္က်မ္း)