ကပ္ႀကီးသုံးပါးကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေစဖို႔ မင္းကြန္း ဆရာေတာ္ႀကီး ၏ မိန႔္မွာခ်က္မ်ား

Advertisements

၁။ သူတကာေတြ ေလာဘႀကီး ေသာ္လည္း မိမိက ေလာဘမႀကီးေအာင္ ေနပါ။ ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ ငတ္မြတ္ ေခါင္းပါးျခင္း(ဒုဗိ ၻကၡႏၲရာယ္)ေဘးသင့္ ေရာက္ေသာ္လည္း မိမိမွာ ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္

၂။ သူတကာေတြ ေဒါသႀကီး ေသာ္လည္းမိမိက ေဒါသမႀကီးေအာင္ေနပါ။ ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ လက္နက္ေဘးဆိုး အႏၲရာယ္(သတၱႏၲရကပ္)ဆိုက္ေရာက္ေသာ္လည္း မိမိမွာ ထိုေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။

၃။ သူတကာေတြ ေမာဟႀကီးေသာ္လည္းမိမိက ေမာဟမႀကီးေအာင္ေနပါ။ ထိုသို႔ေနလွ်င္ သူတကာ အနာ ေရာဂါေဘးဆိုး(ေရာဂႏၲရကပ္)ဆိုက္ေရာက္ေသာ္လည္း မိမိမွာ ထိုကပ္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္မည္။ ဤကား…ေက်းဇူးေတာ္ ရွင္ မစိုးရိမ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး အၿမဲမျပတ္ ဆိုဆုံးမေလ့ရွိေသာၾသဝါဒ ျဖစ္သည္။

ယေန႔ ယခု မ်က္ေမွာက္ အခ်ိန္အခါ သည္ကား ထိုၾသဝါဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သုံးရန္ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္၍ –(၁) ေလာဘမႀကီးရန္ မိမိတတ္ႏိုင္သမွ် စြန႔္ႀကဲေပးကမ္း လႉဒါန္းပါ။(ဒါန၊ စာဂ)၊ (၂) ေဒါသမႀကီးရန္ သတၱဝါအားလုံးတို႔အား ေမတၱာတရား ပြားမ်ားပို႔သပါ။(ေမတၱာဘာဝနာ)၊ (၃) ေမာဟမႀကီးရန္ ႐ုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရတို႔၏ အနိစၥ၊ ဒုကၡ၊ အနတၱ သေဘာကိုအခ်ိန္ရသမွ် ဆင္ျခင္ပါ။(ဝိပႆနာဘာဝနာ)

တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာဝိဒဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး